Polityka Prywatności

czytania opublikowano

Zoetis Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa (w dalszej części dokumentu: „Zoetis”) obsługuje witrynę internetową stoppasozytom.pl. W trakcie obsługi witryny internetowej firma Zoetis gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu udostępnienia witryny internetowej użytkownikowi. Dane osobowe użytkowników są zawsze przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z tym zamierzonym celem.

Ciasteczka - polityka cookies

Zoetis gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, oraz z uzasadnionych powodów i w następujących celach: projektowanie treści, oraz w niezbędnym zakresie umożliwienia korzystania z usług internetowych.

Gromadzimy i przetwarzamy informacje śledzące użytkowników za pomocą ciasteczek i innych technologii, takie jak adres IP komputera, nazwa używanej przeglądarki internetowej, witryna, z której odwiedza nas użytkownik, aktualnie odwiedzana strona internetowa oraz data, godzina i czas trwania wizyty w witrynie. Ma na celu umożliwienie technicznej realizacji wizyty w witrynie internetowej oraz projektowania witryny stoppasozytom.pl zgodnie z zapotrzebowaniem.

Udostępnianie osobom trzecim i przekazywanie do innych krajów

Kiedy użytkownik korzysta z witryny internetowej stoppasozytom.pl jego dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom, dostawcom lub partnerom biznesowym, którzy mogą działać na terenie Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub kraju spoza UE i EOG, w którym nie obowiązują przepisy porównywalne z polską i europejskim prawem ochrony danych. Wymagamy od takich podmiotów przestrzegania zasad naszych polityk prywatności, aby ograniczyć ich dostęp do wszelkich danych osobowych do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji obowiązków, a także niewykorzystywania informacji, do których mają dostęp, do celów innych niż realizacja ich obowiązków na naszą rzecz.

Wykorzystywanie ciasteczek i innych systemów śledzenia

Ciasteczka, logi i znaczniki pikselowe to technologie wykorzystywane przez witryny internetowe firmy Zoetis do identyfikacji użytkownika, gdy użytkownik przemieszcza się między naszymi witrynami internetowymi. Przeglądarka użytkownika pozwala nam umieścić pewne informacje (identyfikatory oparte na sesji i/lub trwałe ciasteczka) na dysku twardym komputera, które identyfikują komputer używany przez użytkownika. Możemy używać ciasteczek do personalizacji witryn internetowych i śledzenia sposobu używania innych witryn internetowych firmy Zoetis.

Przeglądarka internetowa użytkownika może być ustawiona tak, aby pozwalała kontrolować, czy użytkownik zaakceptuje ciasteczka, odrzuci je, lub czy wyświetlone zostanie powiadomienie za każdym razem, gdy ciasteczka są wysyłane do użytkownika. Jeśli przeglądarka użytkownika jest ustawiona tak, aby odrzucała ciasteczka, witryny internetowe używające ciasteczek nie rozpoznają użytkownika po powrocie na witrynę internetową, a niektóre funkcje witryny mogą nie działać. W sekcji Pomoc przeglądarki można dowiedzieć się więcej o tym, jak uniemożliwić przeglądarce akceptowanie ciasteczek.

Zdarza się, że zawieramy umowy z osobami trzecimi, aby umieszczały one ciasteczka na dysku twardym komputera. Te osoby trzecie zawarły z nami umowę, która wymaga od nich przestrzegania naszej Polityki prywatności. Jeżeli informacje uzyskane od osób trzecich są powiązane z danymi użytkownika, traktujemy te dane jako dane osobowe.

Mimo że ciasteczka nie zawierają zazwyczaj danych osobowych, w przypadku gdy użytkownik poda nam informacje o sobie, możemy powiązać informacje rejestracyjne z ciasteczkami lub z innymi narzędziami śledzącymi, które nasze witryny internetowe umieszczają na dysku twardym komputera użytkownika. Skojarzenie ciasteczek z danymi rejestracyjnymi pozwala nam zapewnić większą personalizację i funkcjonalność. Bez ciasteczek taka funkcjonalność nie byłaby możliwa.

Niektórzy nasi partnerzy biznesowi mogą wykorzystywać ciasteczka w naszych witrynach internetowych (na przykład w postaci linków do partnerów biznesowych). Nie chcemy, aby nasi partnerzy biznesowi używali ciasteczek do śledzenia działań naszych klientów, gdy ci już opuszczą nasze witryny. Możemy jednak nie mieć pełnej kontroli nad tym, jak nasi partnerzy biznesowi wykorzystują ciasteczka w naszych witrynach internetowych. W przypadku stwierdzenia, że partner biznesowy firmy Zoetis umieścił niechciane ciasteczka na dysku twardym użytkownika, prosimy o kontakt z firmą Zoetis, aby pomóc nam w rozwiązaniu tego problemu.

Ponadto możemy wykorzystywać inne systemy śledzenia, takie jak znaczniki pikselowe. Znaczniki pikselowe (pixel tags), zwane czasem przekaźnikami internetowymi, pełnią funkcję podobną do ciasteczek. Z powodu ich niewielkiego rozmiaru nie są widoczne, ale są one używane do przekazywania pewnych informacji na nasze serwery tak, aby spersonalizować nasze witryny internetowe i śledzić korzystanie użytkowników z innych witryn internetowych firmy Zoetis.

Obowiązek informacyjny

Niniejszy dokument służy spełnieniu obowiązku informacyjnego zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informacje podawane są w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informacje podawane są w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Administracja danych osobowych

Administratorem Państwa Danych osobowych, a wiec podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych osobowych jest:  Zoetis Polska Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji lub chęci skorzystania z jakichkolwiek praw prosimy o kontakt korespondencyjny na adres wskazany powyżej.

Inspektor danych osobowych

Można też skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję pisemną pod w/w adresem.

Dane osobowe

Kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą:

„Dane osobowe” to dane, które umożliwiają pośrednio lub bezpośrednio identyfikację osób fizycznych.  Dane osobowe obejmują:

W przypadku zgłoszenia zdarzenia niepożądanego:

W przypadku pracowników lub osób rekrutowanych dodatkowo:

W jaki sposób zbieramy dane osobowe

Zbieramy Dane osobowe:

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe

Operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych:

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zoetis przetwarza Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu:

Interakcja i współpraca z Państwem obejmuje:

Współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych obejmuje:

Prowadzenie z Państwem działalności biznesowej obejmuje:

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania Państwa Danych osobowych (profilowania).

Ujawniamy Dane osobowe:

Prawa osób fizycznych

Przysługuje Państwu prawo:

Jeżeli chcieliby Państwo przejrzeć, poprawić, zaktualizować, ograniczyć przetwarzanie, usunąć Dane osobowe, które wcześniej nam Państwo przekazali lub jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię takich Danych osobowych  w celu przesłania ich do innego podmiotu, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej. Odpowiemy na Państwa wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Proszę mieć na uwadze fakt, że w celach ewidencyjnych lub po to, by zrealizować usługi, które Państwo rozpoczęli przed złożeniem wniosku o zmianę bądź usunięcie danych, możemy zachować pewne Dane Osobowe.

Jeżeli dane osobowe zostały podane za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące do ochrony Państwa Danych osobowych. Państwa Dane Osobowe są bezpieczne.

Okres przechowywania

Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone z uwagi na cele, dla których zostały one uzyskane w sposób opisany w niniejszej Informacji. Przy ustalaniu czasu trwania okresu przechowywania uwzględniamy następujące kryteria: (i) czas obowiązywania stosunku z Państwem i zapewniania Państwu dostępu do Strony; (ii) wymagania obowiązujących nas przepisów prawa; albo (iii) czy przechowywanie informacji jest zalecane ze względu na nasz interes prawny (np. w związku z obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych).

Przekazywanie danych za granicę

Dane gromadzone przez nas mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub w którym zatrudniamy usługodawców, w tym w USA, jak również tam, gdzie działają nasze jednostki stowarzyszone.

Niektóre z krajów spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG ( http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html).

Odnośnie do przekazywania informacji z krajów EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony wprowadziliśmy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa Danych osobowych.

Egzemplarz dokumentów określających zabezpieczenia związane z transferem danych można uzyskać na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Osoby nieletnie

Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie Danych Osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Administrator Danych Osobowych, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. 

Wnoszenie skargi do organu regulacyjnego

Mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu ds. ochrony danych – Urząd Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: https://www.uodo.gov.pl